Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Dernegin Fesih İşlemi Nasıl Olur?

Dernegin Fesih İşlemi Nasıl Olur?

(1/1)

stajyer:
Sayın Forum Üyeleri,

Öncelikle, forum aracılıgı ile mesleki bilgi ve birikimlerini paylaşan üsdatlara teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.
Sorum: Şu anda faal olan bir derneği fes etmek istiyoruz. Nasıl bir işlem takip edeceğim ? Bilgi vermenizi istirham eder saygılar sunarım.

Selamlar.

SMMM:
Sayın Stajyer,

Derneklerde fesih işlemi ile ilgili çalışma aşagıya alınmıştır faydalı olması temennisiyle... Selamlar.

FESİH İŞLEMLERİ
 
 
Tasfiye İşlemleri

Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği sekilde devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye iliskin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafindan bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararıi ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulundugu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Gerekli Belgeler

 Genel Kurul Sonuç Tutanağı
 Tasfiye Tutanağı
 Hazirun Listesi


TASFİYE TUTANAĞI

Genel merkezi ....... ilçesinde olmak üzere ....... kütük numarası ile kurulu bulunan .............  DERNEĞİ’ nin ............... tarihinde yapmış olduğu Olağan/Olağanüstü toplantısında 4721 sayılı  kanunun 88. maddesine göre derneğin feshine karar verildi ve tasfiyesinin yapılması için 5253 sayılı dernekler kanununun 15. maddesine göre yönetim kurulu toplanarak  derneğin tasfiyesine geçildi.

1.   Üye kayıt defteri:  ...... Noterliğinden .... tarih ve ...... sayı ile ..... tek sayfa olarak tasdik olup, ..... sayfası kullanılmış diğer sayfaları kullanılmamıştır. 
2.   Karar Defteri:..............
3.   İşletme Defteri:.........
4.   ..............
5.   ..............
6.   ..............

Alındı Belgelerinden:
...... seri nolu ........ ‘den başlayıp ...... sona eren Alındı belgesinin ...... seri numaraya kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.

...... seri nolu ........ ‘den başlayıp ...... sona eren Alındı belgesinin ...... seri numaraya kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.
....................
.....................

Dernek defterlerinin incelenmesi neticesinde gelirler toplamı ............. YTL olduğu gider toplamının ............ YTL olduğu derneğin gelir ve gider farkı olmadığı, derneğin kasasında ve banka hesabında para olmadığı tespit edilmiştir.

Dernekler kanununun 15. maddesine göre feshine karar verilen derneğin defterlerinin kullanılmayan sayfaları ve alındı belgelerinin kullanılmayan makbuzları imha edilerek tasfiye tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklaması için Dernek başkanına teslim edildiğine dair tanzim edilen iş bu Tasfiye Tutanağı birlikte imza altına alınmıştır. .../..../...../


...............          ...............                ...............
   Tasfiye kurulu üyesi       Tasfiye kurulu üyesi          Tasfiye kurulu üyesi

Kaynak:İDM

Navigasyon

[0] Mesajlar