Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
İktisadi işletmesi bulunan derneklerde belge düzeni ve defter kaydı hk.

İktisadi işletmesi bulunan derneklerde belge düzeni ve defter kaydı hk.

(1/1)

MESLEKTAŞ:
T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-1/11565 23/06/2005*4842

Konu :İktisadi işletmesi bulunan derneklerde

belge düzeni ve defter kaydı hk.

…………………………………

İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.


Dilekçenizde, derneğinizce dışarıdan gelenlere çay ve meşrubat satışı yapıldığı, vergi dairesince Kurumlar Vergisi mükellefiyetinizin re’sen açıldığı belirtilerek, defter ve belge düzeni hakkında yapılacak uygulama sorulmaktadır.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 172’nci maddesinde “Aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecburdurlar.

1-Ticaret ve sanat erbabı;

2-Ticaret şirketleri,

3-İktisadi kamu müesseseleri;

4-Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;

5-Serbest meslek erbabı;

6-Çiftçiler;

İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidir.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun istisnalar başlıklı 173’ncü maddesinde ise;

“Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz:


3-Kurumlar Vergisinden muaf olan:

a)İktisadi kamu müesseseleri;

b)Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Yukarıdaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar vergilerinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri basit usulde tespit edilmeyen mükelleflerin muaf olmadıkları vergiler için tutacakları defterlere şumulü yoktur.” denilmiştir.

Öte yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177/5’nci maddesine göre, kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişilerin (bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.) I’nci sınıfa dahil oldukları belirtilmiştir.

Aynı Kanunun; 182’nci maddesinde; “Bilanço esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

1-Yevmiye defteri

2-Defteri kebir

3-Envanter defteri.” hükmü yeralmaktadır.

Diğer taraftan; 298 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

“Bakanlığımıza yansıyan olayların incelenmesinden, bazı hizmet işletmelerinde adisyon düzenlenmemesinin vergi kayıp ve kaçağına neden olduğu anlaşılmış, bu nedenle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolara, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedir.

Ancak, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, sadece çay, kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile tom boncuk veya özel kredi kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.” denilmektedir.

299 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise; 298 Sıra No’lu V.U.K.’nu Genel Tebliğinde adisyon kullanmak zorunda olduğu açıklanan hizmet işletmelerinin alkollü içki servisi yapmaları halinde adisyon düzenleme mecburiyetleri bulunmaktadır. Alkollü içki servisi yapmayan hizmet işletmelerinin ise adisyon düzenleme zorunlulukları sözkonusu değildir.” açıklaması yer almaktadır.

Ayrıca; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışlar için ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak; 206 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kahvehane ve çay ocağı işletenler ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır.

Öte yandan, 212 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise;

“1-Ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehaneler, müşterinin çay, kahve ve meşrubat siparişlerini yerine getirirken, her sipariş için ödeme kaydedici cihaz fişi verme yerine hizmetin tamamlanıp, müşterinin hesabını ödemesi sırasında ödeme kaydedici cihaz fişi verebileceklerdir. Ancak, dileyenler her sipariş için ayrı ayrı ödeme kaydedici cihaz fişi verebileceklerdir.

2-Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneleri işleten mükellefler ise münhasıran bu işletmelerdeki satışlarını, 209 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara göre adisyon tipi perakende satış fişi ile belgelendirmeye devam edeceklerdir.

3-Çay ocaklarını işleten mükellefler münhasıran sözkonusu işletmelerdeki,satışlarını fatura ile de belgelendirebileceklerdir.

Çay ocaklarında müşterilerine marka verilmesi suretiyle çay, kahve ve meşrubat satışı yapılması halinde, müşteriler için ayrı fiş kesilmesi yerine, müşteriye verilen her parti marka için Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinin son fıkra hükmü gereğince fatura düzenlenebilecektir. Bununla birlikte, çay ocaklarının müşterilerine perakende olarak çay, kahve ve meşrubat satışı yapmaları halinde de, hizmetin tamamlanıp hesabın ödenmesi sırasında, ödeme kaydedici cihaz fişi vermek veya dip koçanlı perakende satış fişi düzenlemek suretiyle bu satışlar belgelendirilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Bu durumda; derneğinizin iktisadi işletmesinin V.U.K.’nun 177/5 ve 182’nci maddeleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutması gerekmekte olup, sözkonusu derneğinizdeki çay, ayran, meşrubat gibi hizmet bedellerinin perakende satış fişi ile veya (isteğinize bağlı olarak) ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilmesi mümkün bulunmaktadır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

Navigasyon

[0] Mesajlar