Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI RUHSAT HARÇLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI RUHSAT HARÇLARI

(1/1)

kazimyarali:
T.C.
GELİR İDARESİ  BAŞKANLIĞI
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Uygulama MüdürlüğüSayı : B.07.1.GIB.4.27.15.01/09-515- 6
 Konu : Özel öğretim kurumlan ruhsatnamesi………………………………..
GAZİANTEPİlgi    : 11.03.2009 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizle. ………………………………….. vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, özel okul faaliyeti ile iştigal ettiğinizi. 08.03.2008 tarih 26810 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 8. maddesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumları ruhsatnamesinin kaldırılarak ruhsat verme yetkisinin Belediyelere bırakıldığı gerekçesiyle Harçlar Kanununa göre. ruhsat harcının ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 108'inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8 sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu belirtilmiş, aynı kanunun 109. maddesinde de, kendilerine bu belge verilen kişiler, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını ödemekle mükellef tutulmuştur. Söz konusu kanunun 113. maddesinde ise yıllık harçların, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı, tahakkuk ettirilen harçların ayrıca mükellefe tebliğ olunmayacağı ve Ocak ayı içerisinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Kanuna ekli (8 Sayılı Tarifenin "VI. Meslek Erbabına Verilecek Tezkere, Vesika ve Ruhsatnamelerden Alınacak Harçlar" bölümünün 18. fıkrasında, özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnamelerinin her yıl için harca tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

5580 sayılı Özel Öğretim Kanununun 3. maddesinin 1. paragrafında: "Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması zorunludur. İzin başvuruları ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılır. Valilikçe yapılan inceleme sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma izni verilir. Valilikçe açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular ise kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 08.03.2008 tarih ve 26810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 65'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ruhsat alma başlıklı 12. maddesinde Bakanlıkça "Öğretime Başlama İzni" alan kurucuya ait ruhsatname valiliklerce düzenlenerek bir adedi kurucuya verilir, bir adedi Bakanlığa gönderilir ve bir adedi de valilikte saklanır" hükmü mevcut iken yeni yönetmelikte böyle bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ruhsat alma ile ilgili 08.03.2008 tarih ve 26810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 8. maddesinde: "Kurum açma izni alan kurucu veya kurucu temsilcisi, bu izin ile birlikte yetkili merciye müracaat ederek 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alır." hükmü getirilmiştir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin (n) bendinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin olduğu ifade edilmiştir.

Bahse konu kurumların, öğretime başlayabilmesi için, ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak kurum açma izni alması zorunlu olmakla beraber. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yeniden düzenleme yapılmış olup. eski yönetmelik gereği öğretime başlama izni alan kurucuya verilmek üzere valilikçe düzenlenen ruhsatname kaldırılarak, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınacağı hükmü getirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, özel okul faaliyetinize ilişkin olarak, valilik tarafından verilecek herhangi bir ruhsatname bulunmadığından dolayı Harçlar Kanununa ekli (8 Sayılı Tarifenin "VI. Meslek Erbabına Verilecek Tezkere, Vesika ve Ruhsatnamelerden Alınacak Harçlar" bölümünün 18. fıkrasında sayılan özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnameleri nedeniyle harç alınması söz konusu olmayacaktır.

              Bilgilerinize rica ederim.   


Navigasyon

[0] Mesajlar